Nyereményjáték-szabályzat

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A nyereményjáték (”Játék”) szervezője a  Dentalco Kft. (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Gyümölcsös utca 73. (”Szervező”), a Játék lebonyolítója a Dentalco Kft.(székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Gyümölcsös utca 73.) („Lebonyolító”). E-mail cím: info@top-dent.hu.

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1. A Játékban kizárólag az Európai Unió tagállamok 18. életévét betöltött cselekvőképes állampolgárai, valamint ezen állampolgárokkal egy tekintet alá eső cselekvőképes hozzátartozók és/vagy családtagok (”Játékos”) vehetnek részt, akik a Játék 3. pontban írt időtartama alatt az Facebook felületén itt: https://www.facebook.com/topdentfogaszat (a továbbiakban: „Facebook”) található „Top-Dent Fogászat” elnevezésű rajongói oldalon (”Rajongói oldal”) elérhető „Nyereményjáték” poszthoz válaszolnak a feltett kérdésre hozzászólásban, illetve bejelölik a válaszban szereplő személyt és ezzel a Szervező rendelkezésére bocsátják az Facebook oldalon megadott adatait, és játszanak a bejegyzésben elérhető játékkal, továbbá a hozzászólásukkal elfogadják a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

2.2. A Játék időtartama alatt egy Játékos egy Pályázat beküldésére jogosult. A Játék nyelve: magyar.

2.3. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.4. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

2.5. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profil megadásával küldenek be a Játékba, illetve saját e-mail címüket adják meg. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, illetve nem saját e-mail címét adja meg, a Játékkal kapcsolatos, Facebook profil vagy e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.6. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.7. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Szervező a kizárásról nem küld tájékoztatást, azonban erre irányuló érdeklődés esetén a Szervező tájékoztatást ad.

2.8. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.9. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve vagy valamely kitalált fantázianév alatt csapatban, és/vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a játékban. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vagy több, illetve hamis Facebook profillal vesznek részt a Játékban. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA A Játék 2022. január 24. 0 óra 00 perctől 2022. február 20. napján 23 óra 59 percig tart az Facebook oldalon.

4. A JÁTÉK MENETE, SORSOLÁS A Játékosnak az adott posztban szereplő kérésnek kell eleget tennie, vagyis megosztani a Szervező bejegyzését nyilvánosan és a kép alá kommentelni az „osztva” kifejezést.

4.1. A Poszt szövegének tartalma a Játék időtartama alatt mindvégig ugyanaz.

4.2. Szervező a Játék teljes időtartama alatt 2022. február 20. 23 óra 59 percig beérkezett érvényes Pályázatot beküldő Játékosok közül a poszt tartalmának megfelelően véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással nyerteseket sorsolunk ki. A nyertes Játékos az 5.1. pontban feltüntetett nyereményt nyeri meg. A sorsoláson nem kerül sor tartaléknyertesek kisorolására. A sorsolás helyszíne a Szervező iroda helye (cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Gyümölcsös utca 73.) időpontja: 2022. február 21. hétfő 15 óra.

4.3. A sorsoláson a Játék időtartama alatt érvényes Pályázatot beküldő minden Játékos kizárólag egy Pályázattal vesz részt.

4.4. Szervező a nyertes Játékos nevét a sorsolást követően Facebook tartalomban elhelyezve közzéteszi, amelyhez a Játékosok a Játékban való részvételükkel feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárulnak.

5. NYEREMÉNYEK, NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1. A Játékban a nyeremények (a továbbiakban: Nyeremény) az adott poszt szövegében leírtaknak megfelelően kerül kiosztásra.

A Nyeremény tárgya: ingyenes állapotfelmérés panoráma röntgenfelvétellel

A Nyeremény beváltási határideje: 2022. március 31.

5.2. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható.

5.3. Lebonyolító a Nyeremény nyertesét legkésőbb a sorsolást követő 3 (három) munkanapon belül értesíti az Facebook oldalon a Poszt alatt hozzászólásként (”Értesítés”), és ezzel egyidejűleg megadja az info@top-dent.hu e-mail címet, melyen a Játékosnak kell jelentkeznie annak érdekében, hogy a Nyeremény érvényesítésének részleteit egyeztethessék. A nyertes Játékos az info@top-dent.hu e-mail címen köteles az Értesítés kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, és 8 (nyolc) munkanapon belül köteles e-mailen elküldeni a bejelentkezéshez szükséges személyes adatait (teljes név, kézbesítési cím, telefonszám), valamint a Lebonyolító által kért egyéb adatokat.

Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, illetve a kért adatokat nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, azaz a nyeremény nem kerül a nyertes Játékos részére elküldésre.

5.4. A nyertes Játékos nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha Facebook profilja az 5.3. pont szerinti egyeztetés során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül.

5.5. A nyertes Játékos a Nyereményt 2022. március 31-ével bezárólag tudja érvényesíteni a Szervezővel történt előzetesen egyeztetett időpontban.

A Szervező a Nyertes értesítését egyszer kísérli meg. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a jelen pontban írt határidőben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani, és nem biztosítja a Nyeremény személyes átvételének lehetőségét.

5.6. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6. ADÓZÁS, KÖLTSÉGVISELÉS A Nyereményhez tartozó esetleges adó fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL A Játékról részletes információk a „Top-Dent Fogászat” rajongói oldalon érhetők el, a nyereményszabályzat pedig megtalálható a „Top-Dent Fogászat” weboldalán.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése, stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereménye a jelen Játékszabályzat szerint nem kerül kézbesítésre, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

8.3. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, Facebook profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.5. Ha a Játékos adatfeltöltés vagy játék, illetve a Nyeremény átvétele közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook -hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

8.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

9. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező, mint adatkezelő és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje, feldolgozza:

1. Kezelt adat típusa Név, Postai cím, Telefonszám, Adatkezelés célja ▪ Játékos azonosítása ▪ Játékban való részvétel ▪ Nyeremény kézbesítése ▪ Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban ▪ Adójogi és közteher fizetési és bejelentési kötelezettség teljesítése ▪ Jog- és igényérvényesítés -Sorsolás lebonyolítása, nyertesként közzététel Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás 2. Adatkezelés időtartama A kezelt adatok a nyeremények átvételét követően haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve a pályázatokat (3. pont) 3. Adatkezelés időtartama A kezelt adatok a nyeremények átvételét követően haladéktalanul törlésre kerülnek Kezelt adat típusa Szállítási név (forrás: Játékos által megadott) Adatkezelés célja ▪ Nyeremény kézbesítése ▪ Jog- és igényérvényesítés Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás Adatkezelés időtartama A kezelt adatok a nyeremények átvételét követően haladéktalanul törlésre kerülnek 4. Kezelt adat típusa Szállítási cím (forrás: Játékos által megadott) Adatkezelés célja ▪ Nyeremény kézbesítése ▪ Jog- és igényérvényesítés Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás Adatkezelés időtartama A kezelt adatok a nyeremények átvételét követően haladéktalanul törlésre kerülnek

A Szervező a Nyertes Játékos Facebook felhasználónevét, illetve annak Nyertes azonosítására alkalmas részletét teszi közzé a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/topdentfogaszat).

A Szervező és a Lebonyolító az adatkezelési műveleteket úgy tervezik meg és hajtják végre, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infótörvény), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („GDPR”) és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsák az érintettek személyes adatainak védelmét.

Az adatkezelő, adatfeldolgozó gondoskodik az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infótörvény, a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatkezelő, adatfeldolgozó az adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az adatkezelő, adatfeldolgozó az Ön személyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja, az adatvédelmi incidenseket folyamatosan monitorozza.

Az adatkezelő lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az Önről nyilvántartott személyes adatok kezeléséről tájékoztatást kérjen. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai: Kérelmezhet az adatkezelőnél a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, b) személyes adatainak helyesbítését, valamint c) személyes adatainak törlését vagy zárolását. Ön az említett jogait az info@top-dent.hu e-mail címen előterjesztett kérelmében érvényesítheti.

Az Ön személyes adatait a Lebonyolító oldaláról az alábbi munkaköröket betöltő személyek kezelhetik: account manager.

Az adatkezelő, ill. az adatfeldolgozó a saját adatkezelési tevékenységéért tartozik felelősséggel. Kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az Ön általa, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatást az adatkezelő csak a vonatkozó adatkezelési, adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A Szervező a Játék sorsolásának alapjául szolgáló adatlistát a nyeremények átvételét követően haladéktalanul megsemmisíti. A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat, melynek elérhetőségei a következők: Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5 Telefon: +36 1 391 1400 Telefax: +36 1 391 1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: www.naih.hu

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK A Játékos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő kérésre a Játékost tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

A Nyeremények után a Szervező a hatályos jogszabályok szerinti adóelőleget megállapítja, levonja, és megfizeti. A Nyeremények után esetlegesen fizetendő személyi jövedelemadó megfizetéséről a Szervező tájékoztatja a Nyertes Játékost, kérésre igazolást állít ki részére, amely kiállításához a szükséges adatokat (név, cím, adóazonosító jel, TAJ-szám, lakcím, születési hely-, idő, édesanyja neve) a Nyertes Játékos köteles a Szervező rendelkezésére bocsátani.

Szervező a jelen Játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt az Facebook oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológiafüggvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain.

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog, a fentiekben nem részletezett további jogi kérdések esetén a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, 2022. január 24.

Dentalco Kft.           

Szervező